Przejdź do treści

Historia PSSE

Krótki rys historii naszej Stacji.

             Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu jest jednostką budżetową  działającą w oparciu o Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku , przy  pomocy  której  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Radomiu  wykonuje  zadania  z  zakresu  zdrowia  publicznego określone w ustawie z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
            Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji  nadzoru: nad warunkami środowiska,  warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi  obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany  jest  na  ochronę  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości  i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych.
Obszar działania Stacji obejmuje miasto Radom i powiat radomski.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej Służba Sanitarna działała na terenie miasta i okolic w charakterze Kolumny Sanitarnej, a po wydaniu Dekretu o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 1954 roku powstała pierwsza Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu. Pięćdziesiąt  dziewięć  lat temu zaczynaliśmy pracę w pięcioosobowym składzie.
Siedziba pierwszej Stacji mieściła się w centrum Radomia przy ul. Kelles-Krauza. Na przestrzeni lat Inspekcja Sanitarna w Radomiu aż sześciokrotnie zmieniała swą lokalizację. Aktualnie nasza siedziba mieści się przy ul. Aleksandrowicza Nr 5, gdzie znajduje się Dyrekcja, Laboratorium  badawcze , Punkt Szczepień  oraz Administracja  . Natomiast w budynku przy ul. Pułaskiego Nr 9 funkcjonuje  Oddział  nadzoru sanitarnego. 
W 1975 roku po reformie administracyjnej kraju nastąpił rozdział na Stację Wojewódzką i Terenową. W takiej strukturze organizacyjnej Inspekcja Sanitarna w Radomiu funkcjonowała do końca 1998 roku. Od 01.01.1999 roku Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powróciła do nazwy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna natomiast Wojewódzka Stacja w Radomiu została przekształcona w Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Inspekcja Sanitarna w Radomiu w 2003 roku uległa dalszemu przekształceniu. Nastąpiło wówczas połączenie obu funkcjonujących jednostek w jedną. Patrząc retrospektywnie, na przestrzeni lat zwiększyła się liczba pracowników z 5 do 150, w obydwu Stacjach pracowało 12 Dyrektorów. Dzisiaj Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu realizuje swe zadania statutowe w mieście  Radomiu  i powiecie radomskim . Przybyło pracowników, ponieważ  przybyło zadań. 
             Dlatego też, z chwilą reorganizacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, której dokonano w październiku 2003r. została określona i wprowadzona do stosowania Polityka Jakości dotycząca działalności laboratoryjnej. Dostosowując się do standardów unijnych, zmodernizowano laboratoria oraz wyposażono je w niezbędną aparaturę. Nastąpiła intensyfikacja prac nad tworzeniem i wdrażaniem Systemu Jakości. 
            We wrześniu 2004r. w Polskim Centrum Akredytacji został złożony wniosek o  Akredytację  kilkudziesięciu oznaczeń laboratoryjnych.
Po przeprowadzonym audicie zewnętrznym, w dniach 29-30 listopada 2004 roku, proces akredytacji zakończył się sukcesem. 7 marca 2005 roku  PSSE  
w  Radomiu otrzymała certyfikat Akredytacji dla Laboratorium Badawczego Nr AB 591. 
            Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w kwietniu 2005 roku
Przez wszystkie  lata swojej działalności  Państwowa Inspekcja Sanitarna w Radomiu nigdy  nie posiadała własnego budynku.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci były różne pomysły dotyczące budowy nowej siedziby PSSE w Radomiu, ale dopiero w sierpniu 2006 roku ówczesny poseł na Sejm Lucyna Wiśniewska (obecny Państwowy, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu) oraz Senator Stanisław Karczewski wystąpili do Pana Andrzeja Wojtyły – Głównego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na budowę PSSE w Radomiu i zabezpieczenie pierwszych środków finansowych w budżecie państwa na 2007r. 
PSSE  podjęła   starania  o pozyskanie działki, na której wybudowany będzie budynek – ostatecznie wybrano działkę przy ul. Okulickiego 9D  na  Starym  Mieście.
Rozpoczęły  się wewnątrzstacyjne prace nad programem użytkowym nowego budynku.
Kolejnym etapem działań w 2008 roku dotyczących nowej siedziby PSSE  było podjęcie  starań w celu uzyskania niezbędnych decyzji i  pozwoleń na rozpoczęcie budowy.
 3  kwietnia  2009 roku  ówczesny Minister Zdrowia  Pani  Ewa  Kopacz  wydała Decyzję  zatwierdzającą program  inwestycji pod nazwą „Budowa Siedziby Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu” o powierzchni użytkowej  3.700 m2  i  kubaturze  11.110  m3  na  kwotę  25 milionów 300 tysięcy zł .
W  2010 r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  mający na celu wyłonienie wykonawcy projektu budynku laboratoryjno-biurowego. Przetarg  wygrała   firma  „ARCHIBIS” z Kielc.
W okresie od  lipca do  końca 2012 r. wzmocniono grunt i wybudowano stan „0” siedziby PSSE w Radomiu. 
W 2013 roku po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych ogłoszono przetarg nieograniczony  (II etap budowy) na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Od kwietnia 2013 r. prace prowadzi konsorcjum firm „FLISBUD”   i  „BUDER” z Janowa Lubelskiego.

 

A  tak  wygląda nasza nowa stacja.