Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Informacja dla osób, które potrzebują zaświadczenia o tym, że podlegały obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

 
Szanowni Państwo. 
Jeśli podlegaliście obowiązkowej kwarantannie  w związku  z przekroczeniem granicy państwowej, to istnieje możliwość uzyskania od Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Radomiu, stosownego zaświadczenia. 
 
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć za pośrednictwem poczty lub wysłać emailem podpisany wniosek.
Prosimy o podpisanie wniosku (również w przypadku wysłania wniosku e-mailem - na adres zaswiadczenia.radom@psse.waw.pl).
 
 
Uzyskanie zaświadczenia jest bezpłatne.
 
Zaświadczenie jest wystawiane na podstawie danych zawartych w systemie teleinformatycznym. 
 
Osoby zamieszkałe na terenie innym niż obszar Radomia i powiatu radomskiego, w celu uzyskania zaświadczenia powinny zwrócić się do właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.       
 

Zgodnie  art.  217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Zaświadczenie wydaje się jedynie dla pracodawców osób pracujących poza granicami kraju.

Osoby uczęszczające na dializy mogą otrzymać stosowne oświadczenie zwalniające z kwarantanny na czas dializ.

Czytaj więcej

Komunikat GIS dla podróżujących nr 48 Warszawa, 15 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2Według danych WHO na dzień 14 marca 2020 r., w Regionie Europejskim jest już 35 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży

Szczegółowa treść komunikatu wraz z aktualną sytuacją na świecie

Czytaj więcej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się:

1)  Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

2)  Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

3) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

4) Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

5) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

6) Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.

7) Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.

8) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9) Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

10)  Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Czytaj więcej