Przejdź do treści

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2016 poz.849 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1866 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania  ( Dz.U. z 2010 r.  nr. 254, poz. 1711)
 4. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1261)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań  Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 509 z późn.zm.)
 6. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
  z późn. zm.)
 7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)
 8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 poz.2142)
 9. Rozporządzenie MZ z dn.26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. 2012 r. , poz.739).