Przejdź do treści

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1866)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r. poz. 912)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby
  i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1975)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. (Dz. U. Nr 249, poz.1866)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk
  i miejsc wykorzystywanych do kąpieli(Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
 • Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016r. poz. 2142)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1160 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 460)