Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Pracy należy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, rozporządzenia REACH,  ustawy  o  produktach  biobójczych  przez  osoby  wprowadzające substancje i preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne.
 4. Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
 5. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 6. Kontrola  zakładów  pracy  stosujących  w  działalności  zawodowej  substancje,  preparaty, czynniki lub procesy technologicznego działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 7. Kontrola  stanowisk  pracy,  na  których  pracownicy  narażeni  są  na  szkodliwe  czynniki biologiczne.
 8. Kontrolawarunkówzdrowotnychśrodowiskapracywceluzapobieganiapowstawaniuchorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 9. Prowadzeniepostępowaniaadministracyjnegoiegzekucyjnegowadministracji.
 10. Uczestnictwo  w  ogólnopolskim  systemie  powiadamiania  o  stwierdzonych  naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Ocenabezpieczeństwasanitarnegopowiatu.
 12. Nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków  zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

 

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych

 

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych.
 2. Sporządzanie oceny rażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
 3. Przygotowywanie  dokumentacji  niezbędnej  do  wydania  decyzji  o  stwierdzaniu  choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzania.