Przejdź do treści

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy (stan na dzień 25.02.2016 r.)

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z  2015 r.,  poz. 1412)
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz. 2014 r.  poz. 1502)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
  dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 817)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celu przewidzianym w Kodeksie pracy
  (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów                (Dz. U. Nr 60, poz. 279).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 890  z późn. zm.)                                                                            
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia  2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne  
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz.1318)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej
  (Dz. U. z 1996 r. Nr 80, poz.376 z  późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych  w zakładach opieki zdrowotnej
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz 897).
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 696)
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn.. zm. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1203 )
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/9, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/WE i 2000/21/WE
  (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 z późn. zm.)
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r., zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
  (Dz. Urz. UE. L 133 z 31.05.2010)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
  (Dz. U.z 2015 r. poz.1368 )
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
  (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1 z późń. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.)
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
  (Dz. U. Nr 53, poz. 439)
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
  (Dz. U. Nr 83, poz. 544)
 21. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)
 22. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 875)
 23. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych
  (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str.1)
 24. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
  (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2005 r., str.1)
 25. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) ) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
  (Dz. Urz. UE L 202 z 03.08.2005 r., str. 7)
 26. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych
  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.)
 27. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych 
  (Dz. Urz. UE L 325 z 11.12.2007 r., str. 3)
 28. Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31  marca 2004 r. w sprawie detergentów 
  (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004 r., str. 1)
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwychczynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.)
 30. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
 31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  ( Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824)
 33. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 298)