Przejdź do treści

Zakres kontroli

W ramach nadzoru pracownicy inspekcji sanitarnej kontrolują pracodawców pod względem:

  • zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami
  • ocenę zdrowotną warunków środowiska pracy
  • wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia: fizyczne, chemiczne, biologiczne występujących w środowisku pracy oceniając poziom narażenia zawodowego na stanowiskach pracy.
  • prawidłowości prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrów czynników i procesów rakotwórczych, 
  • prawidłowości sporządzenia oceny ryzyka zawodowego wynikającą z zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
  • utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy
  • przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika
  • poprawności składowania, magazynowania i oznakowania niebezpiecznych substancji/mieszanin chemicznych stosowanych w działalności zakładu uwzględniając zalecenia zawarte w karcie charakterystyki, 
  • zapewnienia odpowiednich warunków pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
  • zakazu wprowadzania do obrotu lub wytwarzania środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych