Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
 1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno - sanitarnymi w placówkach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów w zakresie:
  • warunków zdrowotnych i higieny pracy umysłowej w placówkach oświatowo – wychowawczych,
  • warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych,
  • dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
  • higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,
  • warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakładach nauczania i wychowania oraz ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć WF,
  • realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w placówkach,
  • warunków do praktycznej nauki zawodu,
  • stanu sanitarnego placówek pracy pozaszkolnej,
  • przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesu nauczania, w tym podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 3. Czuwanie nad warunkami gwarantującymi bezpieczeństwo sanitarne w sezonowych placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży we współpracy z Sekcją Bezpieczeństwa Żywienia, Żywności i Kosmetyków oraz Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
 4. Rozwijanie współpracy z innymi służbami na poziomie samorządu powiatowego i gminnego, oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi w/w problematyką łącznie z opracowywaniem ocen i analiz.
 5. Realizacja i analiza zadań wynikających z prac problemowych przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie.
 6. Rozpatrywanie wniosków o interwencję, prowadzenie postępowania administracyjno – egzekucyjnego w nadzorowanych obiektach, opiniowanie nowopowstałych placówek przeznaczonych dla dzieci lub młodzieży.
 7. Prowadzenie konsultacji, kontroli instruktażowych i sprawdzających w zakładach nauczania i wychowania.
 8. Zbieranie i analiza danych oraz opracowywanie sprawozdań liczbowych i opisowych, a także opracowywanie wniosków w zakresie działalności sekcji.

Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży mgr Maria Wysmolinska

tel. 48 330-90-39