Przejdź do treści

Sprawy załatwianie w OZNS

SPRAWY ZAŁATWIANE W ODDZIALE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

 1. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 2. Wydawanie opinii dotyczących obowiązku sporządzania raportu oraz określanie jego zakresu dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.
 3. Opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
 5. Udział w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
 6. Wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, finansowanych z funduszy UE.
 7. Opracowywanie innych opinii dotyczących np. projektów technologicznych, opinii o lokalu itp.
 8. Udzielanie zgody na:
 • założenie lub rozszerzenie cmentarza komunalnego / wyznaniowego,
 • zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynkach opieki zdrowotnej,
 • usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu,
 • usytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych,
 • zastosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.
 1. Udział w oględzinach i wizjach lokalnych.
 2. Kontrola budów pod względem zgodności budowanych obiektów z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi.