Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia działania na rzecz ochrony i umacniania zdrowia mieszkańców opiera na:

 • zapisach Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

 • wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia;

 • wytycznych Ministra Zdrowia;

 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;

 • wytycznych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie;

 • zapisach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;

 • zapisach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

 • bieżącej sytuacji epidemiologicznej i zgłaszanych potrzebach zdrowotnych.

Działalność oświatowo – zdrowotna jest planowana, realizowana i monitorowana zgodnie z obowiązującym w PSSE systemem zarządzania jakością. Specjaliści Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizują zadania wielokierunkowe nastawione na organizowanie, wspieranie i wzmacnianie środowiskowe w obszarze zdrowia publicznego poprzez:

 • inicjowanie programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym;

 • organizowanie szkoleń, narad i konferencji,

 • prowadzenie kampanii społecznych,

 • pogłębianie wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie realizowanych interwencji programowych                               i nieprogramowych u koordynatorów, współorganizatorów, adresatów przedsięwzięć prozdrowotnych;

 • dostarczanie zainteresowanym instytucjom , osobom indywidualnym narzędzi pracy tj. oprzyrządowania stanowiącego wzmocnienie programów i działań akcyjnych;

 • prowadzenie poradnictwa, udzielanie instruktaży;

 • udział w organizacji imprez prozdrowotnych, pokazów, wystaw;

 • popularyzację informacji związanych z zagrożeniami zdrowotnymi, możliwościami im zapobiegania, prezentowanie oferty edukacyjnej, dokumentowanie wydarzeń zdrowotnych za pośrednictwem lokalnych mass – mediów i na stronie internetowej PSSE;

 • działania kontrolne w celu monitorowania efektów inicjowanych programów profilaktycznych i promujących zdrowie;

 • kontynuowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz zwiększania potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej;

 • wypożyczanie filmów edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej oraz pomocy dydaktycznych;
 • opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych.

Tematyka obejmuje:

 • popularyzację zasad zdrowego stylu życia w zakresie poprawy sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania nadwagi i otyłości poprzez upowszechnienie wiedzy o składzie i zawartości odżywczej produktów żywnościowych oraz znakowaniu żywności w celu umożliwienia konsumentom dokonania świadomego wyboru;

 • propagowanie roli aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

 • zapobieganie zagrożeniom związanym z paleniem tytoniu, używaniem narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „nowych substancji psychoaktywnych”;

 • zapobieganie zagrożeniom związanym z nadużywaniem alkoholu;

 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, w tym:

 1. zapobieganie WZW; HCV;
 2. zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS poprzez promowanie odpowiedzialnych postaw i unikania ryzykownych zachowań seksualnych oraz pogłębianie wiedzy w oparciu o aktualne doniesienia w zakresie zapobiegania zakażeniom,

 3. profilaktykę chorób występujących sezonowo,

 4. profilaktykę zatruć pokarmowych (przeciwdziałanie błędom żywieniowym, zatruciom grzybami),

 5. profilaktykę chorób nowotworowych.

 6. propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas zimowego i letniego wypoczynku;

 7. promowanie zasad higieny osobistej i środowiska;

 8. profilaktykę związaną z lekoopornością;

 9. promocję szczepień ochronnych;

 10. profilaktykę wszawicy;

 11. profilaktykę wad postawy

Odbiorcami powyższych treści są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół wszystkich szczebli kształcenia, ich rodzice / opiekunowie, nauczyciele, osoby organizujące i korzystające ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego i letniego, pracownicy placówek służby zdrowia, pacjenci, osoby starsze, osoby odwiedzające inicjowane bądź współorganizowane przez PSSE imprezy prozdrowotne oraz internauci.