Przejdź do treści

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Kierownik – Małgorzata Suskiewicz

Tel. 48/ 38 64 305

 

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody:

- przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( w tym wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań, wody w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, wodnego, powietrznego )

- mineralnej, źródlanej, stołowej

- basenów kąpielowych

- z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli ( opartych na wodach powierzchniowych )

- do celów technologicznych

- ze stacji dializ

 

W  zakresie oznaczeń fizykochemicznych:

- barwa

- zapach

- smak

- odczyn pH

- mętność

- przewodność

- utlenialność

- amoniak

- azotyny

- azotany

- chlorki

- chlor wolny, ogólny i związany

- żelazo

- mangan

- rtęć

- bor

- wapń

- magnez

- twardość

- siarczany

- fosforany

- fosfor ogólny

- fluorki

- cyjanki

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(a) piren i suma WWA (benzo(b) fluoranten, benzo(g,h,i)terylen, benzo(k) fluoranten,          indeno(1,2,3-c,d)piren)

 

w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych:

 - ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C i 360C

- liczba bakterii grupy coli

- liczba bakterii Escherichia coli

- liczba enterokoków kałowych ( paciorkowców kałowych)

- liczba gronkowców koagulazo-dodatnich

- liczba Pseudomonas aeruginosa

- liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny ( clostridia)

- liczba Clostridium perfringens

- liczba bakterii z rodzaju Legionella