Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu odbywa się na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096);
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
    i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. 2017 r., poz. 1123 )

Skargi mogą być wnoszone:

  • pisemnie,
  • faksem,
  • pocztą elektroniczną,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • ustnie (osobiście lub telefonicznie)

Wszystkie skargi muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Skargi nie podpisane będą rozpatrywane jako anonimowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu przyjmuje interesantów: w poniedziałki od 13:00 - 15:00 telefon: (48) 345-15-89