Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Zgłoszenie i rejestracja skargi

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Radomiu odbywa się na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2020r. Nr 5, poz. 46);

- procedury systemowej PS.11 wyd. 1 z dn. 15.05.2019

Skargi mogą być wnoszone:

- pisemnie,

- faksem,

- pocztą elektroniczną,

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

- ustnie (osobiście lub telefonicznie)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu / Dyrektor PSSE przyjmuje interesantów na miejscu w siedzibie PSSE w Radomiu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D w poniedziałki od 13:00 do 15:00

Każda zgłoszona pisemnie skarga wpisywana jest w Dziennik korespondencyjny prowadzony przez Sekretariat PSSE. Dyrektor PSSE dekretuje skargę do Sekcji Organizacji i Kadr. Po dekretacji skarga podlega rejestracji w „Rejestrze skarg” prowadzonym przez Sekcję Organizacji i Kadr. Najpóźniej w następnym dniu roboczym skarga jest przekazana do Kierownika Oddziału Laboratoryjnego (współdziałający w załatwieniu skargi), który wskazuje komórkę (lub komórki) organizacyjną, odpowiednią do załatwienia skargi pod względem merytorycznym.

W przypadku zgłoszenia skargi ustnie (osobiście), przyjmujący zgłoszenie sporządza „Protokół z przyjęcia skargi”, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę.

Przyjęcie skargi telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 345-15-89, dokumentowane jest przez przyjmującego w „Protokole z przyjęcia skargi”. Skargi zgłoszone telefonicznie muszą być potwierdzone przez skarżącego drogą pisemną w ciągu 7 dni lub potwierdzone na miejscu w PSSE własnoręcznym podpisem skarżącego na „Protokole z przyjęcia skargi”. Skargi zgłoszone telefonicznie, bez potwierdzenia pisemnego, traktowane są jako anonimowe.

Skargi, które wpłynęły pocztą elektroniczną, muszą być potwierdzone na miejscu w PSSE własnoręcznym podpisem skarżącego w ciągu 7 dni. Podpis może być złożony na wydruku wiadomości zawierającej skargę. Skargi, które wpłynęły pocztą elektroniczną, niepotwierdzone własnoręcznym podpisem skarżącego, traktowane są jako anonimowe.

Skargi anonimowe pozostawiane są bez rozpoznania, chyba że stanowią domniemaną informację o zagrożeniu życia lub zdrowia. W takim przypadku wszczyna się postępowanie z urzędu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor PSSE lub osoba przez niego upoważniona.

Klient lub inna strona może zgłosić skargę dotyczącą raportowanych wyników w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

 

Analiza i ocena zasadności

Komórką wiodącą w rozpatrywaniu skarg jest Sekcja Organizacji i Kadr. Kierownik Sekcji Laboratoryjnej (komórki współdziałającej) lub osoba przez niego wyznaczona analizuje problem i ocenia zasadność i istotność skargi zarówno pisemnej jak i ustnej. W rozpatrywaniu skargi nie uczestniczą osoby biorące udział w działaniach, o których mowa w skardze. Jeśli Kierownik Sekcji Laboratoryjnej stwierdzi, że skarga jest nieuzasadniona przekazuje niezwłocznie projekt odpowiedzi na skargę Kierownikowi Oddziału Laboratoryjnego celem weryfikacji i zatwierdzenia. Działanie to jest dokumentowane podpisem Kierownika OL na projekcie odpowiedzi na skargę. Następnie projekt odpowiedzi przekazywany jest do Sekcji Organizacji i Kadr. W uzasadnionych przypadkach treść rozstrzygnięcia jest opiniowana przez prawnika. Sekcja Organizacji i Kadr prowadzi dalsze działania tj. przekazuje projekt odpowiedzi do zatwierdzenia przez Dyrektora, przekazuje odpowiedź wnoszącemu skargę, odpowiada za dotrzymanie terminu załatwienia sprawy.

W sytuacji, gdy skarga jest zasadna następuje dalsze postępowanie.

 

Ustalenie sposobu załatwienia skargi i realizacja podjętych działań w wyniku zasadnej skargi

Jeżeli skarga jest zasadna Kierownik Sekcji Laboratoryjnej wyjaśnia przyczyny skargi i podejmuje działania naprawcze. Kierownik Sekcji Laboratoryjnej określa sposób załatwienia skargi. Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Rezultaty rozpatrzenia skargi są weryfikowane i zatwierdzane przed przekazaniem do Sekcji Organizacji i Kadr przez Kierownika OL. W uzasadnionych przypadkach treść rozpatrzenia skargi jest opiniowana przez prawnika.

W ramach uznania skargi za zasadną Kierownik OL w porozumieniu z Dyrektorem PSSE w Radomiu może zaproponować Klientowi:

- wykonanie powtórnych badań (jeśli to możliwe)

- wykonanie powtórnych badań z udziałem Klienta lub jego przedstawiciela (jeśli to możliwe)

- inne rozwiązanie satysfakcjonujące Klienta i Laboratorium

Koszty wykonania powtórnego badania w przypadku uznania zaistniałej skargi, ponoszone są przez Laboratorium.  

W przypadku, gdy Klient / inna strona nadal będzie niezadowolony z załatwienia skargi Dyrektor PSSE powołuje komisję lub wnioskuje o przeprowadzenie auditu wewnętrznego do zweryfikowania sposobu załatwienia skargi.