Przejdź do treści

Oferta Badań

OFERTA BADAŃ CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU PRACY

Oddział  Laboratoryjny PSSE w Radomiu – Sekcja Laboratoryjna Higieny Pracy

oferuje Państwu wykonanie badań zakresie:

 

1. Czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy:

Próbki substancji chemicznych pobierane są  metodą dozymetrii indywidualnej lub stacjonarnej

Analizy pobranych próbek wykonywane są z wykorzystaniem  nowoczesnych metod instrumentalnych (chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizującym, oraz z detektorem masowym, spektrofotometrii UV/VIS oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej)

Próbki pyłów przemysłowych pobierane są metodą dozymetrii indywidualnej

Pomiary czynników fizycznych wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych, wysokiej klasy mierników np. SONOPAN, SVANTEK

 

2. Czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi:

  • Substancje organiczne (aceton, benzen, etylobenzen, fenol, formaldehyd, ksylen, octan etylu, octan n-butylu, octan winylu, toluen, styren)
  • Substancje nieorganiczne (tlenek węgla)

 

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO IEC 17025. Jakość wykonywanych badań potwierdzana jest udziałem w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości oraz certyfikatem akredytacji PCA nr AB 591.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Radomiu.

Zlecenie na badania w plikach do pobrania