Przejdź do treści

Oferta Badań Dopalaczy

OFERTA BADAŃ

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

 

 1. Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu – Sekcja Laboratoryjna  Aparatury Specjalnej wykonuje badania w kierunku  identyfikacji substancji aktywnych - badanie składu jakościowego wraz z klasyfikacją i interpretacją zgodnie   z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29.07.2005  z późn. zm. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030) 
 2. Badania próbek wykonywane są  z wykorzystaniem metod:
 • chromatografii gazowej z detekcją masową (GCMSD)
 •  spektrometrii w podczerwieni z przystawką ATR (FIR)
 1. Badania wykonywane są  przez kompetentny personel, zgodnie z systemem zarządzania jakością zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dobra praktyką laboratoryjną
 2. Próbki do badań przyjmowane są w postaci: proszków, suszu, płynów, tabletek  i kapsułek (z wyłączeniem płynów ustrojowych i innych materiałów biologicznych).          

W większości przypadków wystarczającą ilością próbki do badań jest 0,2 g lub 1 ml.  W przypadku niewystarczającej ilości materiału do badania laboratorium zastrzega sobie prawo odmowy wykonania badania po uprzednim poinformowaniu klienta.

 1. W przypadku braku deklaracji Zleceniodawcy laboratorium wybiera próbki do badań na podstawie ogólnie przyjętych rozkładów statystycznych
 2. Klient/Zleceniodawca dostarcza próbki w godzinach pracy PSSE w Radomiu   (pon - pt w godz. 7:30-15:05):
 • osobiście do Sekretariatu PSSE w Radomiu ul. gen. L. Okulickiego 9 D. 
 • za pośrednictwem innych form transportu wraz ze zleceniem na badanie. 
 • istnieje  możliwość pobrania druku Zlecenia na wykonanie badań 
 1. Transport próbek na koszt Klienta /Zleceniodawcy 
 2. Próbki po badaniu są zwracane Klientowi/Zleceniodawcy.
 3. Sprawozdanie zawiera m.in. opis próbek przyjętych do badań, dokumentację fotograficzną, metodę badawczą, zastosowane wyposażenie, wyniki badań podawane są dla każdej próbki oddzielnie z opisem zidentyfikowanej substancji i klasyfikacją zidentyfikowanej substancji, karty charakterystyki zidentyfikowanej substancji wraz  z mechanizmem działania na organizm człowieka oraz wydruki widm.
 4. Termin wydania sprawozdania z badań wynosi 4 do 6 miesięcy od dnia przyjęcia próbki do laboratorium. W szczególnych przypadkach Klient/Zleceniodawca zostanie poinformowany o wydłużeniu terminu wydania sprawozdania z badań.
 5. Do sprawozdania dołączona jest kalkulacja kosztów/faktura.                                                                                                   Jednostki budżetowe zwolnione z podatku VAT zobowiązane są przedłożyć stosowne oświadczenie.
 6. Termin płatność: 21 dni od daty wystawienia faktury
 7. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  
 • Kierownik Oddziału Laboratoryjnego: Anna Gaworska tel.: (48) 386-42-44
 • Kierownik Sekcji Laboratoryjnej Aparatury Specjalnej: Dorota Walczak tel.: (48) 386-42-38

 

Do pobrania:

- Zlecenie na wykonanie badań