Przejdź do treści

Zadania Sekcji

 • Prowadzenie działalności przeciwepidemicznej i zapobiegawczej w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie działalności PPIS.
 • Zamawianie, przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad podmiotami leczniczymi realizującymi szczepienia ochronne w zakresie PSO.
 • Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Monitorowanie i opracowywanie ognisk zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych w podmiotach leczniczych a także ognisk chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, sąsiadującymi PSSE , służbami i inspekcjami oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie nadzoru epidemiologicznego.
 • Współpraca z Biurami Podróży w celu informowania wyjeżdżających o niebezpieczeństwie zachorowania i przywlekania chorób oraz o sposobie zapobiegania tym chorobom, zwłaszcza poprzez szczepienia ochronne.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
 • Przygotowywanie sprawozdań rocznych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych, 2-tygodniowych, tygodniowych z zakresu Sekcji Nadzoru Epidemiologii.
 • Sporządzanie analiz i ocen w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz oceny stanu sanitarno-higienicznego podmiotów leczniczych na nadzorowanym terenie.
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej (harmonogramy i zamierzenia ) oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 • Organizowanie narad i szkoleń oraz prowadzenie instruktażu i konsultacji dla pracowników podmiotów leczniczych
  i zainteresowanych osób z zakresu szczepień ochronnych, zwalczania chorób zakaźnych oraz higieny lecznictwa.
 • Podejmowanie działań w ramach nadzoru bieżącego w sytuacjach alarmowych i interwencyjnych.
 • Udział w przygotowaniach i zabezpieczeniu sanitarnym przebiegu imprez masowych na podległym terenie.
 • Udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych m.in. w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowotnych związanych
  z możliwością zawlekania chorób zakaźnych z innych krajów,  w tym chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych oraz powodzi i ataku bioterrorystycznego.